LOANSTEP KREDITVILLKOR

OM LOANSTEP

Loanstep är ett varumärke som ägs av Savelend Sweden AB, 556933-0961,  Linnégatan 87 B, 115 23 Stockholm, (nedan “Loanstep”). Loanstep har tillstånd att lämna och förmedla krediter till konsumenter enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter och står under Finansinspektionens löpande tillsyn. Loanstep är också en registrerad betaltjänsteleverantör enligt lag (2010:751) om betaltjänster och tillhandahåller under varumäkret Savelend (Savelend.se) en plattform för att förmedla och överlåta Kreditavtal.

DEFINITIONER

Såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder annat ska följande ord och begrepp anses ha den innebörd som anges nedan.

Användarkonto: Personligt konto på Webbplatsen som Kredittagare erhåller i samband med registrering hos Loanstep.

Förmedlingsplattform: Elektronisk anslagstavla på Savelend.se där Kredittagarens Kreditansökan publiceras för Kreditgivare.

Kreditavtal: Avtal mellan Kreditgivare och Kredittagare med bestämmelser om visst kreditbelopp, löptid, återbetalningar, räntesats samt andra villkor för krediten.

Kreditgivare: Fysisk eller juridisk person som har registrerat sig hos Savelend Förmedlingsplattform i syfte att ingå eller förvärva Kreditavtal såsom kreditgivare.

Kredittagare: Fysisk eller juridisk person som ingått Kreditavtal såsom kredittagare.

Privatlån: Kredit med längre löptid än Snabblån och med en räntesats som bestäms efter granskad Kreditansökan.

Snabblån: Kredit med kortare löptid än Privatlån som erbjuds via webbplatsen till en bestämd räntesats.

Teckningsanmälan: Ett anbud från Kreditgivare att, via Förmedlingsplattformen, ensamt eller tillsammans med andra Kreditgivare ingå eller förvärva Kreditavtal.

Webbplatsen: www.loanstep.se

Termer som används i dessa Kreditvillkor och som uttrycks i singular avser även termens pluralform. På motsvarande sätt avser termer som uttrycks i plural även termens singularform.

GENERELL BESTÄMMELSER

Loanstep agerar som kreditförmedlare mellan Kreditgivare och Kredittagare. Kreditavtal ingås mellan Kreditagaren och aktuella Kreditgivare. Loanstep är inte part i de Kreditavtal som förmedlas. Villkoren för de Kreditavtal som ingås mellan Kreditgivare och Kredittagare regleras i av dessa Kreditvillkor, samt, i förekommande fall, Loansteps Användarvillkor och Savelend Villkor för Kreditgivare.

I egenskap av kreditförmedlare administrerar Loanstep, eller ombud som Loanstep anlitar, kreditförhållandet mellan Kreditgivare och Kredittagare. Det innebär bland annat att Loanstep administrerar Kreditgivarens utbetalningar liksom Kredittagarens Kreditansökan, kreditprövning och återbetalningar.

ANSÖKAN OCH FÖRMEDLING AV KREDITAVTAL

Kredittagaren ansöker om kredit via Webbplatsen. För att göra en kreditansökan måste Kredittagaren skapa ett Användarkonto på Webbplatsen enligt de villkor som följer av Loansteps Användarvillkor.

Loanstep utför kreditprövningar för respektive Kreditansökan. För att Kredittagaren ska gå vidare till nästa steg i ansökningsprocessen måste Kreditansökan godkännas av Loanstep. En kopia på genomförd kreditprövning skickas till Kredittagaren antingen per post eller elektroniskt.

Vid ansökan om Snabblån publiceras Kreditansökan på Förmedlingsplattformen efter godkänd kreditprövning.

Vid ansökan om Privatlån publiceras Kreditansökan på Förmedlingsplattformen först efter det att Kredittagaren fått presenterat, och godkänt, det de fullständiga villkoren för Kreditavtalet

Kredittagaren är medveten om att när Kreditansökan publicerat på Förmedlingsplattformen utgör Kreditansökan ett bindande anbud till samtliga Kreditgivare om att ingå Kreditavtal med Kredittagaren i enlighet med de villkor som uppställts.

Kredittagarens Kreditansökan ligger öppen för Teckningsanmälningar på Förmedlingsplattformen till dess att Kreditavtal tecknats eller tills dess tiden för teckning har gått ut.

När en eller flera Teckningsanmälningar har placerats till ett sammanlagt belopp som minst motsvarar det accepterade lägsta procentandelen av ansökt kreditbelopp enligt Kreditansökan, samt att andra eventuella villkor enligt Kreditansökan är uppfyllda, ingås Kreditavtal mellan Kredittagaren och en eller flera Kreditgivare. När Kreditavtal ingåtts betalar Loanstep ut beviljat Kreditbelopp på uppdrag av Kreditgivarna i det aktuella Kreditavtalet och Kreditansökan avpubliceras från Förmedlingsplattformen.

Har en eller flera Teckningsanmälningar inte placerats till ett sammanlagt belopp som minst motsvarar det lägsta accepterade procentandelen av ansökt kreditbelopp enligt Kreditansökan, eller om andra eventuella villkor enligt Kreditansökan inte är uppfyllda, när Teckningstiden har gått ut anses, 1) Kredittagaren ha återtagit sitt anbud om att ingå Kreditavtal, och 2) eventuella Kreditgivare som har avgett Teckningsanmälningar för Kreditansökan ha återtagit dessa. Har Kreditansökan förfallit enligt denna punkt kommer den att avpubliceras från Förmedlingsplattformen.

Loanstep förbehåller sig rätten att avpublicera en Kreditansökan och annullera samtliga Teckningsanmälningar i Kreditansökan, när som helst och av vilken anledning som helst.

UTBETALNING AV KREDITBELOPP

Beviljat Kreditbelopp utbetalas till ett bankkonto som är registrerat i Kredittagarens namn. Ingås ett Kreditavtal på en Bankdag innan Bryttiden utbetalas Kreditbeloppet samma dag, i annat fall nästföljande Bankdag.

I samband med en utbetalning av Kreditbeloppet skickas en betalningsavi till Kredittagaren med information om återbetalning av lånet enligt kreditvillkoren. En aviavgift om maximalt åttio (80) kronor per avi påförs fordran. Betalningsavier skickas ut via e-post eller post.

RÄNTA

Krediträntan beräknas från den dag beviljat Kreditbelopp utbetalats från Loansteps bankkonto och beräknas på vid var tid utestående Kreditbelopp.

Den räntesats som gäller för Snabblån framgår av i dokumentet ”Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation”, räntesatsen anges även på Webbplatsen i samband med Kreditansökan och i Kreditavtalet. Krediträntan för Privatlån ska erläggas på Kreditavtalets förfallodatum.

Räntesatsen för Privatlånen bestäms i samband med Kredittagarens ansökan om Privatlån och presenteras för Kredittagaren efter att denne genomgått och godkänts av Loansteps kreditprövning. Räntesatsen baseras bl.a. på det eller de kreditbetyg som Kredittagaren tilldelas av kreditupplysningsföretag. Kredittagaren måste godkänna räntesatsen, samt övriga villkor, innan en ansökan om Privatlån anses fullständig. Krediträntan för Privatlån ska erläggas månadsvis.

FÖRMEDLINGSAVGIFT

Kredittagare ska utge en Förmedlingsavgift till Loanstep för upprättande och administration av Kreditavtalet.

Förmedlingsavgiften för Snabblån debiteras från beviljat Kreditbelopp innan Kreditbeloppet utbetalas till Kreditgivaren. Förmedlingsavgiften för Snabblån är förutbestämd och finns angiven på Webbplatsen. Avgiften är inkluderad i angiven effektiv ränta.

Förmedlingsavgiften för Privatlån varierar mellan en halv (0,5) procent och tjugo (20) procent av Kreditbeloppet. Storleken på Förmedlingsavgiften baseras bl.a. på det kreditbetyg som Kredittagaren har erhållit från det eller de kreditutvärderingsbolag som Loanstep anlitar från tid till annan och Kreditavtalets löptid och riskklass.

Loanstep kan välja att avstå från eller ändra förmedlingsavgiften från tid till annan genom information på Webbplatsen. Sådan förändring gäller inte för pågående Kreditavtal.

Mer information om autogiromedgivandet, återkallelse av betalningsorder samt återkallelse av medgivandet återfinns på medgivandeblanketten.

ÅTERBETALNING

Återbetalning av krediten ska alltid erläggas till de av Loanstep anvisade bankgironumret. Betalningen ska vara Loanstep tillhanda senast på förfallodagen för respektive summa enligt Kreditavtalet.

Skyldighet att erlägga betalning enligt Kreditavtalet föreligger även om ingen avisering erhållits. Kredittagaren har rätt att på begäran, utan avgift, under Kreditavtalets löptid få en sammanställning över när kreditbeloppet, ränta och avgifter ska betalas.

Återbetalningen anses ha kommit Kreditgivarna tillhanda när återbetalningsbeloppet återbetalats i enlighet med Loansteps anvisningar. I det fall Kreditgivaren har angivit fel OCR-nummer i samband med återbetalning anses inte återbetalningen kommit Kreditgivarna tillhanda förrän Loanstep manuellt har hittat och korrigerat återbetalningen.

Återbetalningsbeloppet ska vara inklusive ränta och avgifter. Obetald ränta och avgifter kapitaliseras (läggs till kapitalbeloppet) månatligen per förfallodatum.

Vid betalning har Kreditgivaren rätt att avräkna på krediten till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor innan avräkning sker på kreditbeloppet. Hur Kredittagarens betalningar fördelas anges närmare i dokumentet ”Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation”.

BETALNING AV SKULD I FÖRTID

Kredittagaren har rätt att när som helst, utan avgift, helt eller delvis betala av skulden enligt ett Kreditavtal i förtid.

FÖRLÄNGNING AV KREDITAVTALET I VISSA FALL

Snabblånen kan förlängas i följande fall
a) om Kredittagaren ansöker om förlängning och till Betalkontot betalar Förlängningsavgiften, eller
b) om Kreditbeloppet inte återbetalas på förfallodatum.

Kredittagaren blir informerad fyra (4) dagar före lånets förfallodatum via mail och/eller sms om att lånet automatiskt förlängs med en förlängningsperiod om trettio (30) dagar i det fall Kreditbeloppet inte återbetalas senast på förfallodatum. Har betalningsavi i samband med förlängning sänts till Kredittagaren påförs en aviavgift om maximalt åttio (80) kronor.

Förlängning kan ske maximalt fyra (4) gånger. Loanstep förbehåller sig rätten att för Kreditgivarens räkning neka förlängning av lån utan att motivera avslaget.

Storleken på Förlängningsavgiften finns angiven på Webbplatsen.

KREDITTAGARENS ÅNGERRÄTT

Kredittagaren har rätt att frånträda Kreditavtalet (ångerrätt) genom att till Loanstep lämna eller sända ett meddelande om detta inom fjorton (14) dagar från den dag som Kreditavtalet ingicks.

Om Kredittagaren utövar sin ångerrätt, ska han eller hon snarast och senast inom trettio (30) dagar från den dag då denne lämnade eller sände sitt meddelande betala tillbaka det belopp som erhållits med tillägg för upplupen ränta på beloppet. Räntan ska utgå från och med den dag då Kredittagaren fick tillgång till krediten till och med den dag då den återbetalas.

Loanstep ska snarast och senast inom trettio (30) dagar från den dag då Loanstep tog emot Kredittagarens meddelande om att Kreditavtalet frånträds, betala tillbaka den förmedlingsavgift som Kredittagaren har betalat med anledning av Kreditavtalet.

MISSKÖTSEL

Inkommer betalning för sent enligt Kreditavtalet har Kreditgivaren rätt att påföra fordran administrativ förseningsavgift om etthundrafemtio (150) kronor och dröjsmålsränta beräknat på vid var tid förfallet belopp med en räntesats om tre (3) procentenheter per månad från förfallodagen till dess att betalning sker. I det fall en skriftlig betalningspåminnelse skickas ut via post eller e-post debiteras Kredittagaren en påminnelseavgift om sextio (60) kronor. Överlämnas fordran för inkassering tillkommer lagstadgade inkassokostnader samt eventuella kostnader för myndighetsåtgärder.

Loanstep äger, på uppdrag av Kreditgivare, rätt att säga upp Kreditavtalet i förtid om någon av följande omständigheter föreligger:
a) Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio (10) procent av Kreditfordringen,
b) Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem (5) procent av Kreditkostnaden enligt Kreditavtalet och dröjsmålet avser två eller fler poster som förfallit vid olika tidpunkter,
c) Kredittagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen enligt Kreditavtalet,
d) säkerhet som ställts för krediten avsevärt försämras, eller
e) det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld enligt Kreditavtalet.

Vill Kreditgivaren få betalt i förtid enligt punkterna a)–c) gäller en uppsägningstid om minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då Kreditgivaren, via Loanstep, sänder ett meddelande om uppsägningen till Kredittagaren eller uppsägningen på annat sätt kommer Kredittagaren tillhanda.

Har Kreditgivaren, via Loanstep, krävt betalning i förtid enligt punkterna a)–c), är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid, om han eller hon före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta.

Har Kredittagaren tidigare med stöd av bestämmelserna stycket ovan befriats från skyldigheten att betala skulden i förtid, gäller inte bestämmelsen. Om Kreditkostnaden betalas i förtid på grund av uppsägning av Kreditavtal i förtid ska Kredittagaren betala överenskommen ränta och andra kostnader enligt Kreditavtalet för tiden fram till förtidsbetalningen, men inte för tiden därefter.

ÄNDRINGAR

Loanstep förbehåller sig rätten att ändra dessa Kreditvillkor. I det fall en ändring av dessa Kreditvillkor på något sätt påverkar Kredittagaren situation i ett pågående Kreditavtal ska förändring kommuniceras med Kredittagaren genom information på Webbplatsen och/eller genom e-post meddelande minst fjorton (14) dagar innan ändringen träder i kraft.

ÖVERLÅTELSE

Kredittagare äger inte rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt ett Kreditavtal.

Kreditgivaren är medveten om att Kreditgivaren kan överlåta Kreditavtal till andra Kreditgivare på Förmedlingsplattformen samt att Loanstep och Kreditgivaren även på andra sätt har rätt att överlåta och pantsätta Kreditavtal.

TVISTER

Svensk lag ska gälla för och tillämpas vid tvist i anledning av Kreditavtalet. Tvister ska avgöras av Stockholms tingsrätt.

Klagomål med den tjänst som Loanstep tillhandahåller bör framföras till Loanstep via de kontaktuppgifter som finns tillgängliga på Webbplatsen. Klagomål kan också anmälas  Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, som ansvarar för tillsyn att konsumentkreditlagen och marknadsföringslagen (2008:486) efterlevs eller till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm.

 

Starta BankID appen på din enhet