Skip to content
Kreditvillkor

1. OM LOANSTEP

1.1 Loanstep är ett varumärke som ägs av SBL Finans AB, 556933-0961, Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm, (nedan “Loanstep”). Loanstep (SBL Finans AB) har tillstånd att lämna och förmedla krediter till konsumenter enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter och står under Finansinspektionens löpande tillsyn. Koncernen som Loanstep tillhör tillhandahåller under varumärket SaveLend en plattform för att förmedla och överlåta Kreditavtal. Förmedling av krediter sker i samarbete med SaveLend.

2. DEFINITIONER

2.1 Såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder annat ska följande ord och begrepp anses ha den innebörd som anges nedan.

Användarkonto: Personligt konto på Webbplatsen som Kredittagare erhåller i samband med registrering hos Loanstep.

Bankdag: Alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Förmedlingsplattform: En så kallad P2P-förmedlingsplattform på SaveLend.se där Kreditansökningar och Kreditavtal förmedlas till, och mellan Kreditgivare anslutna till plattformen.

Kreditavtal: Avtal mellan Kreditgivare och Kredittagare med bestämmelser om visst kreditbelopp, löptid, återbetalningar, räntesats samt andra villkor för krediten.

Kreditgivare: Fysisk eller juridisk person som har registrerat sig hos SaveLend Förmedlingsplattform i syfte att ingå eller förvärva Kreditavtal såsom kreditgivare.

Kredittagare: Fysisk eller juridisk person som ingått Kreditavtal såsom kredittagare.

Webbplatsen: www.loanstep.se

2.2 Termer som används i dessa Kreditvillkor och som uttrycks i singular avser även termens pluralform. På motsvarande sätt avser termer som uttrycks i plural även termens singularform.

3. GENERELLA BESTÄMMELSER

3.1 Loanstep agerar som kreditförmedlare mellan Kreditgivare och Kredittagare. Kreditavtal ingås mellan Kreditagaren och aktuell(a) Kreditgivare. Loanstep är inte part i de Kreditavtal som förmedlas förutom i de fall Loanstep själv även agerar som Kreditgivare. Villkoren för de Kreditavtal som ingås med Kreditgivare regleras av dessa Kreditvillkor.

I egenskap av kreditförmedlare administrerar Loanstep, eller ombud som Loanstep anlitar, kreditförhållandet mellan Kreditgivare och Kredittagare. Det innebär bland annat att Loanstep administrerar Kreditgivarens utbetalningar liksom Kredittagarens (i) Kreditansökan, (ii) kreditprövning och (iii) återbetalningar.

3.2 För att göra en kreditansökan måste Kredittagaren skapa ett Användarkonto på Webbplatsen. För att skapa ett Användarkonto måste du ha tillgång till Bank-ID. Genom att ange ditt personnummer och logga in via Bank-ID skapas ett Användarkonto. För upprättande av Användarkontot gäller följande:

  • Du måste vara vara myndig och ha juridisk rätt att ingå avtal för att upprätta användarkonto och därmed använda de Tjänster som erbjuds på Webbplatserna,
  • Du måste ha tagit del av, förstått och godkänt dessa Användarvillkor samt andra villkor förenade med de produkter eller Tjänster som erbjuds via Webbplatsen,
  • Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du ska omgående anmäla till Loanstep om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt Bank-ID eller på annat sätt lyckats logga in i Tjänsten med dina inloggningsuppgifter. Du ansvarar för alla aktiviteter som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts, samt
  • Du ansvarar för att samtliga uppgifter du anger vid upprättande av användarkontot är korrekta och fullständiga. Vid exempelvis adressändring ansvarar du för att meddela Loanstep om ändringen.

3.3 Loanstep förbehåller sig rätten att neka en ansökan om Användarkonto, exempelvis om du lämnat felaktiga personuppgifter, inte godkänns vid kreditprövning eller vid andra användarkontroller som Loanstep utför. Misstankar om urkundsförfalskning kan leda till polisanmälan.

3.4 Loanstep förbehåller sig även rätten att utan föregående varning spärra Användarkonto vid misstanke om otillbörlig användning. Med otillbörlig användning avses sådana aktiviteter som ensamt, eller tillsammans, ingår i ett förfarande som:

  • medför en otillbörlig förmån för en Användare på bekostnad av andra Användare
  • strider mot syftet med Loanstep verksamhet såsom det framgår av:
  • dessa Kreditvillkor
  • andra villkor förenade med de tjänster som erbjuds
  • den allmänna utformningen av Webbplatserna
  • i övrigt sker i strid mot lag

4. ANSÖKAN OCH FÖRMEDLING AV KREDITAVTAL

4.1 Kredittagaren ansöker om kredit via sitt Användarkonto på Webbplatsen. Loanstep utför kreditprövningar för respektive Kreditansökan. För att Kredittagaren ska gå vidare till nästa steg i ansökningsprocessen måste Kreditansökan godkännas av Loanstep. En kopia på genomförd kreditprövning skickas till Kredittagaren antingen per post eller elektroniskt.

4.2 En godkänd Kreditansökan publiceras på Förmedlingsplattformen och utgör ett bindande anbud till samtliga Kreditgivare om att ingå Kreditavtal med Kredittagaren i enlighet med de villkor som uppställts. Loanstep kan också välja att ingå Kreditavtal direkt med Kredittagaren och blir då både Kreditgivare och kreditförmedlare.

4.3 Kredittagaren är medveten om, och accepterar, att Kreditavtalet kommer att vidareöverlåtas till andra Kreditgivare på Förmedlingsplattformen.

5. UTBETALNING AV KREDITBELOPP

5.1 Loanstep utbetalar beviljat Kreditbelopp, på uppdrag av Kreditgivare, med avdrag för del av förmedlingsavgift genom insättning på ett bankkonto registrerat i Kredittagarens namn. Ingås ett Kreditavtal på en Bankdag innan kl 12:00 utbetalas Kreditbeloppet samma dag, i annat fall närmast nästföljande Bankdag.

6. RÄNTA

6.1 Kredittagaren skall i samband med återbetalning eller delbetalning, betala upplupna räntor och avgifter vilka kapitaliseras månadsvis. Räntan beräknas efter en årlig räntesats på vid var tid kvarstående kapitalbelopp.

6.2 Räntesatsen anges på Webbplatsen i samband med Kreditansökan och Kreditavtalets räntesats återfinns i dokumentet ”Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation” (SEKKI). Krediträntan ska erläggas månadsvis.

6.3 Loanstep äger rätt att med omedelbar verkan ändra räntesatsen, för Kreditavtal med längre löptid än 12 månader, i den utsträckning som motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader eller andra kostnadsförändringar som Loanstep inte skäligen kunde förutse när Kreditavtalet ingicks. Förändringar av räntesatsen meddelas Kredittagaren via e-post, Mina sidor och Webbplatsen, senast när förändringen träder i kraft. Vid ränteändringar beräknas räntan efter den nya räntesatsen från dagen för ränteändringens ikraftträdande. Vissa Kostnader kan ändras av kreditförmedlaren med omedelbart ikraftträdande.

7. FÖRMEDLINGSAVGIFT

7.1 För krediter som förmedlas ska Kredittagare utge en förmedlingsavgift till Loanstep för upprättande av Kreditavtalet samt kostnader för förmedling och löpande administration hänförliga till förmedling och överlåtande av krediter på Förmedlingsplattformen. Förmedlingsavgiften påförs i samband med kreditavtalets tecknande och avbetalas vanligen som delbelopp i samband med de månatliga delbetalningarna.

7.2 Kreditavtalets förmedlingsavgift framgår av den information som anges på Webbplatsen innan Kreditavtalet ingående samt återfinns i dokumentet ”Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation” (“SEKKI”)

7.3 Loanstep kan välja att avstå från eller, från tid till annan, ändra villkoren rörande förmedlingsavgifter genom att publicera information om sådan ändring på Webbplatsen. Sådan ändring påverkar ej redan ingångna Kreditavtal.

8. ÅTERBETALNING & AUTOGIROMEDGIVANDE

8.1 Kredittagaren skall i samband med återbetalning eller delbetalning, betala upplupna räntor, förmedlingsavgifter och andra avgifter genom månadsvisa autogirobetalningar. Loanstep skickar ut månadsavi/faktura varje månad per e-post. Månadsavier/fakturor finns även tillgängliga på Användarkontot. Även om månadsavin/fakturan inte har erhållits ligger skyldighet hos Kredittagaren att betala förfallna månadsavier/fakturor. Återbetalningarna/delbetalningarna inklusive ränta och kostnader ska vara Loanstep tillhanda på angivet bankgiro eller plusgirokonto senast på förfallodagen för respektive månadsavi/faktura.

8.2 I samband med ansökan om kredit samtycker Kredittagaren till att uttag får göras från Kredittagarens bankkonto för månadsavi/faktura på aviserad förfallodag, på begäran av Loanstep. Kredittagaren förbinder sig att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på kontot senast dagen före förfallodagen. Om förfallodagen infaller på en helgdag görs uttag bankdagen som infaller innan helgdagen.

8.3 Har autogiro ej kunnat anslutas, ansvarar Kredittagaren själv för inbetalning av månadsavi/faktura på aviserade förfallodagar till Loansteps bankgironummer.

8.4 Loanstep har rätt att, vid betalning, avräkna redan förfallna avgifter, kostnader och räntor innan avräkning sker på kreditbeloppet. Hur Kredittagarens betalningar fördelas anges närmare i dokumentet ”Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation” (“SEKKI”). Obetald ränta och avgifter kapitaliseras (läggs till kapitalbeloppet) månatligen per förfallodatum.

Mer information om autogiromedgivandet, återkallelse av betalningsorder samt återkallelse av medgivandet återfinns på medgivandeblanketten.

9. BETALNING AV SKULD I FÖRTID

9.1 Kredittagaren har rätt att när som helst, utan avgift, helt eller delvis betala av skulden i förtid. Återbetalning av hela krediten i förväg kan ske via kredittagarens Användarkonto. Observera att betalning behöver initieras senast 15:59 en vardag för att vara oss tillhanda den efterföljande bankdagen. Sker en sådan betalningsinitiering efter klockan 15:59 en vardag, alternativt på en helgdag, är betalningen oss tillhanda två bankdagar därefter.

10. KREDITTAGARENS ÅNGERRÄTT

10.1 Kredittagaren har rätt att frånträda Kreditavtalet (nyttja sin ångerrätt) genom att till Loanstep lämna eller sända ett meddelande om detta inom fjorton (14) dagar från den dag som Kreditavtalet ingicks.

10.2 Om Kredittagaren utövar sin ångerrätt, ska återbetalning ske inom trettio (30) dagar från den dag då begäran skedde, med det belopp som erhållits med tillägg för upplupen ränta på beloppet. Räntan ska utgå från och med den dag då Kredittagaren fick tillgång till krediten till och med den dag för återbetalning.

Loanstep ska snarast och senast inom trettio (30) dagar från den dag då Loanstep tog emot Kredittagarens meddelande om att Kreditavtalet frånträds, betala tillbaka den förmedlingsavgift som Kredittagaren har betalat med anledning av Kreditavtalet.

11. MISSKÖTSEL

11.1 Inkommer betalning för sent enligt Kreditavtalet har Loanstep rätt att påföra fordran dröjsmålsränta beräknat på vid var tid förfallet belopp med en räntesats om tre (3) procentenheter per månad från förfallodagen till dess att betalning sker. I det fall en skriftlig betalningspåminnelse skickas ut via post eller e-post debiteras Kredittagaren en påminnelseavgift om sextio (60) kronor. Överlämnas fordran för inkasso tillkommer lagstadgade inkassokostnader samt eventuella kostnader för myndighetsåtgärder.

11.2 Loanstep äger, på uppdrag av Kreditgivare, rätt att säga upp Kreditavtalet i förtid om någon av följande omständigheter föreligger:

(i) Kredittagaren är, mer än en (1) månad, i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio (10) procent av Kreditfordringen,

(ii) Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem (5) procent av Kreditkostnaden enligt Kreditavtalet och dröjsmålet avser två eller fler poster som förfallit vid olika tidpunkter,

(iii) Kredittagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen enligt Kreditavtalet,

(iv) säkerhet som ställts för krediten avsevärt försämras, eller

(v) det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld enligt Kreditavtalet.

För betalning i förtid enligt punkterna (i)-(v) gäller en uppsägningstid om minst fyra (4) veckor räknat från den tidpunkt då Loanstep, sänder ett meddelande om uppsägningen till Kredittagaren eller uppsägningen på annat sätt kommer Kredittagaren tillhanda.

Har Loanstep krävt betalning i förtid enligt punkterna (i)-(v), är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid, om betalning sker innan utgången av uppsägningstiden av vad som förfallit jämte dröjsmålsränta.

Har Kredittagaren tidigare med stöd av bestämmelserna stycket ovan befriats från skyldigheten att betala skulden i förtid, gäller inte bestämmelsen. Om Kreditkostnaden betalas i förtid på grund av uppsägning av krediten ska Kredittagaren betala överenskommen ränta och andra kostnader i enlighet med Kreditavtalet för tiden fram till förtidsbetalningen, men inte för tiden därefter.

11.3 Loanstep har rätt att anmäla kreditmissbruk till UC vid misskötsel eller uppsagd kredit.

12. ÄNDRINGAR

12.1 Loanstep förbehåller sig rätten att ändra dessa Kreditvillkor. I det fall en ändring av dessa Kreditvillkor på något sätt påverkar Kredittagarens situation i ett pågående Kreditavtal ska förändring kommuniceras med Kredittagaren genom information på Webbplatsen och/eller genom e-post meddelande minst fjorton (14) dagar innan ändringen träder i kraft.

12.2 Loanstep ska alltid ha rätt att göra sådana ändringar i kreditvillkoren som erfordras för att säkerställa efterlevnad av lag, förordning och myndighetsbeslut. Sådana ändringar anses godkända av Kredittagaren om inte Kredittagaren skriftligen invänder mot ändringarna senast inom fjorton (14) dagar från den dag Kredittagaren fick meddelande om ändringarna. Om Kredittagaren bestrider ifrågavarande ändringar har Loanstep rätt att säga upp avtalet med tio (10) dagars varsel.

13. ÖVERLÅTELSE

13.1 Kredittagare äger inte rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt ett Kreditavtal.

13.2 Kredittagaren är medveten om att Loanstep och/eller Kreditgivaren kan överlåta Kreditavtal till andra Kreditgivare på Förmedlingsplattformen samt att Loanstep och/eller Kreditgivaren även på andra sätt har rätt att överlåta och pantsätta Kreditavtal.

14. KLAGOMÅL

14.1 Klagomål med den tjänst som Loanstep tillhandahåller bör i första hand framföras till Loanstep via de kontaktuppgifter som finns tillgängliga på https://loanstep.se/. Om Kredittagaren inte blir nöjd kan denne vända sig till Loansteps klagomålsansvarige under adress SBL Finans AB, att: Klagomålsansvarig, Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm. Loanstep kan besvara Kredittagarens klagomål muntligen, t ex via telefon. Loanstep kan även svara Kredittagaren via e-post eller brevledes. Klagomål kan också anmälas till Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, som ansvarar för tillsyn rörande efterlevnaden av konsumentkreditlagen (2010:1846) och marknadsföringslagen (2008:486).

14.2 Kredittagaren kan därutöver få svar på frågor och information om konsument och klagomål från Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå eller i förekommande fall från konsumentvägledning i Kredittagarens kommun.

15. TVISTER

15.1 Svensk lag ska tillämpas vid tvist i anledning av detta avtal och där Stockholms tingsrätt är första instans. Är Kredittagaren en konsument ska talan istället väckas där denne har sin hemvist.

15.2 Vid tvist med Loanstep har Kredittagaren möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (“ARN”) som är en nämnd för alternativ tvistlösning. Adress: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm. ARN:s webbplats har följande adress: www.arn.se. En anmälan till ARN måste vara skriftlig. För att ARN ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. Loanstep åtar sig att medverka i ARN:s behandling av tvisten. Vidare har en Kredittagaren som ingått avtal med Loanstep rätt att använda sig av EU:s onlineplattform för tvistlösning: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Även om Kredittagaren använder onlineplattformen när det gäller klagomål/tvister med Loanstep kommer ärendet att skickas till ARN för beslut. Mer information om tvistlösning online finns att läsa på www.konsumenternas.se.